PTT orze04 的全部 1920 篇文章

Re: [閒聊] 你抽最慘的一次

39 看板: Fate_go 107留言 作者: orze04 2018-12-13 23:52

Re: [問卦] 東森說豬瘟病毒煮食或丟棄

- 看板: Gossiping 14留言 作者: orze04 2018-12-13 22:51

[閒聊] 這個聖誕羽蛇神是不是有點強啊?

68 看板: Fate_go 128留言 作者: orze04 2018-12-13 12:06

Re: [閒聊] 推安佐什麼作品才能讓牠改邪歸正

19 看板: C_chat 24留言 作者: orze04 2018-12-13 11:25

Re: [問卦] 吃豬瘟肉拉的屎有傳染力嗎

3 看板: Gossiping 5留言 作者: orze04 2018-12-13 08:57

[閒聊] 尻槍 NP率計算

8 看板: Fate_go 10留言 作者: orze04 2018-12-12 21:47

[召喚] UMU (這次衣服沒穿錯了)

53 看板: Fate_go 57留言 作者: orze04 2018-12-11 00:55

Re: [巨人] 艾倫在嘴的自由意志

3 看板: C_chat 4留言 作者: orze04 2018-12-10 23:04

Re: [討論] 對於Steam下架虛擬兒童色情的看法

5 看板: C_chat 6留言 作者: orze04 2018-12-09 19:50

Re: [問卦] 土條贏了吧

51 看板: Gossiping 165留言 作者: orze04 2018-12-08 17:45

Re: [FB] 土條直播

10 看板: Gossiping 18留言 作者: orze04 2018-12-08 17:12

Re: [FB] 土條直播

6 看板: Gossiping 15留言 作者: orze04 2018-12-08 15:44

Re: [F/GO] 想入坑的問題

5 看板: C_chat 8留言 作者: orze04 2018-12-07 21:38

Re: [問卦] 土條哥黃士修學歷到哪?

5 看板: Gossiping 12留言 作者: orze04 2018-12-07 06:50

Re: [閒聊] 進擊的巨人 112 大圖 雷

21 看板: C_chat 43留言 作者: orze04 2018-12-06 18:47

Re: [爆卦] 夢到中火死亡工安事故

8 看板: Gossiping 15留言 作者: orze04 2018-12-05 20:30

以上為 orze04 的文章