PTT oioDADA 的全部 345 篇文章

[贈送] 聲寶CRT 20吋電視

3 看板: Kaohsiung 3留言 作者: oioDADA 2018-10-24 18:55

[情報] 飲食文學與文化期末考題

1 看板: Ndhu-sl103 1留言 作者: oioDADA 2012-06-20 13:52

Fw: [課程]飲食文學與文化期末報告事宜

- 看板: Ndhu-dc101 1留言 作者: oioDADA 2012-06-11 17:20

Fw: [課程]飲食文學與文化期末報告事宜

- 看板: Ndhu-dc102 1留言 作者: oioDADA 2012-06-11 17:20

[課程]飲食文學與文化期末報告事宜

- 看板: Ndhu-sl103 1留言 作者: oioDADA 2012-06-11 17:11

[情報] 飲食文學與文化期中考注意事項

1 看板: Ndhu-sl103 2留言 作者: oioDADA 2012-04-13 22:50

[課程] 身體˙性別與認同期末注意事項

- 看板: Ndhu-dc102 1留言 作者: oioDADA 2012-01-03 22:10

Fw: [課程] 1210(六)振鴻老師演講

1 看板: Ndhu-sl103 1留言 作者: oioDADA 2011-12-07 12:04

Fw: [課程] 1210(六)振鴻老師演講

- 看板: Ndhu-dc102 作者: oioDADA 2011-12-07 12:03

[課程] 1210(六)振鴻老師演講

- 看板: Ndhu-dc101 作者: oioDADA 2011-12-07 12:03

[課程]身體˙性別與認同分組名單繳交

- 看板: Ndhu-dc101 1留言 作者: oioDADA 2011-12-03 02:53

Fw: [課程] 身體˙性別與認同課程異動

1 看板: Ndhu-sl103 2留言 作者: oioDADA 2011-11-03 13:15

以上為 oioDADA 的文章