PTT obov5116 的全部 161 篇文章

obov5116在各看板的發文

全部 gossiping 151 lol 7 c_chat 2 alltogether 1

[問卦] 胡蝶忍是不是很讚?

19 看板: Gossiping 53留言 作者: obov5116 2019-09-15 16:05

[問卦] 深夜魯男問卦

-2 看板: Gossiping 13留言 作者: obov5116 2019-09-12 03:08

[問卦] 朋友一直在摸抖摸抖是什麼意思?

6 看板: Gossiping 19留言 作者: obov5116 2019-09-11 14:06

[問卦] 大學內巷內咬咬,七彩醬油膏

-14 看板: Gossiping 17留言 作者: obov5116 2019-09-11 03:42

[問卦] 你各位啊!烤肉要準備什麼?

3 看板: Gossiping 21留言 作者: obov5116 2019-09-10 18:13

[問卦] 如果有時間寶石?

4 看板: Gossiping 7留言 作者: obov5116 2019-09-10 02:14

[問卦] 大白天在711睡覺的女孩?

19 看板: Gossiping 42留言 作者: obov5116 2019-09-09 16:05

[問卦] 女友她爸這是什麼意思?

7 看板: Gossiping 19留言 作者: obov5116 2019-09-08 19:09

[問卦] 來鼎泰豐吃啥才專業?

3 看板: Gossiping 19留言 作者: obov5116 2019-09-07 18:50

[問卦] 全家的媽媽煮藝是不是屌爆了?

24 看板: Gossiping 36留言 作者: obov5116 2019-09-07 04:20

[問卦] 要怎麼樣吸引爭鮮女店員?

3 看板: Gossiping 38留言 作者: obov5116 2019-09-06 01:54

Re: [問卦] 八卦板板聚的八卦><!!!!

2 看板: Gossiping 2留言 作者: obov5116 2019-09-02 14:48

[問卦] 看到+9妹很不爽卻懶叫很硬?

61 看板: Gossiping 102留言 作者: obov5116 2019-08-30 03:13

Re: [問卦] 收到兵單了,要準備什麼?

-2 看板: Gossiping 8留言 作者: obov5116 2019-08-28 19:16

[問卦] 該硬上嗎?

2 看板: Gossiping 11留言 作者: obov5116 2019-08-28 03:59

[問卦] 路上遇到一個背木箱的男孩?

-1 看板: Gossiping 16留言 作者: obov5116 2019-08-28 02:07

[問卦] 吃早餐遇到甲甲該怎麼做?

4 看板: Gossiping 28留言 作者: obov5116 2019-08-25 07:31

[問卦] 大姐拿槍指著我講幹話?

17 看板: Gossiping 20留言 作者: obov5116 2019-08-24 07:50

[問卦] 該付學生會費嗎?

6 看板: Gossiping 13留言 作者: obov5116 2019-08-22 17:17

[問卦] 等吃早餐ㄇ

5 看板: Gossiping 24留言 作者: obov5116 2019-08-22 04:31

[問卦] 該怎麼對付事業上的死對頭?

1 看板: Gossiping 6留言 作者: obov5116 2019-08-20 16:41

[問卦] 這蟲子是什麼喇?

6 看板: Gossiping 16留言 作者: obov5116 2019-08-20 01:52

以上為 obov5116 的文章