PTT ntuicome666 的全部 45 篇文章

[問卦] JOJO給豆導拍會如何?

9 看板: Gossiping 18留言 作者: ntuicome666 2018-12-07 08:53

[問卦] 語言真的能改變人體嗎?

2 看板: Gossiping 12留言 作者: ntuicome666 2018-12-06 13:34

[問卦] 酒量的問題

-5 看板: Gossiping 13留言 作者: ntuicome666 2018-12-06 09:39

[問卦] 騎機車在基隆還能去哪?

13 看板: Gossiping 29留言 作者: ntuicome666 2018-12-04 14:45

[問卦] 針灸後更痛是正常的嗎?

6 看板: Gossiping 14留言 作者: ntuicome666 2018-12-03 19:10

[問卦] 早八的課有多痛苦?

-4 看板: Gossiping 13留言 作者: ntuicome666 2018-11-29 08:59

[問卦] 室友鬧鐘設很多個很吵怎麼辦

2 看板: Gossiping 14留言 作者: ntuicome666 2018-11-28 18:02

[問卦] 現在還在看ptt的都是哪種人

-4 看板: Gossiping 19留言 作者: ntuicome666 2018-11-13 15:43

[問卦] 躺在床上到睡著的時間?

2 看板: Gossiping 4留言 作者: ntuicome666 2018-11-01 19:59

[問卦] 濱海公路的空氣

5 看板: Gossiping 10留言 作者: ntuicome666 2018-10-31 11:11

[問卦] 要期中考ㄌ

6 看板: Gossiping 10留言 作者: ntuicome666 2018-10-29 16:35

[問卦] 基隆有什麼好吃的

18 看板: Gossiping 31留言 作者: ntuicome666 2018-08-16 10:11

[問卦] 這是什麼蛇?

6 看板: Gossiping 15留言 作者: ntuicome666 2018-08-06 19:35

[問卦] 關於地獄梗

5 看板: Gossiping 9留言 作者: ntuicome666 2018-04-11 16:52

[問卦] 呼出來的氣有煙味?

1 看板: Gossiping 11留言 作者: ntuicome666 2018-04-04 22:39

[問卦] 蜘蛛人的蜘蛛絲

2 看板: Gossiping 6留言 作者: ntuicome666 2018-03-25 17:45

[問卦] 豆頁痛怎麼辦

-1 看板: Gossiping 6留言 作者: ntuicome666 2018-03-24 09:42

[問卦] 講到ㄈㄓ會想到哪間學校?

5 看板: Gossiping 16留言 作者: ntuicome666 2018-03-21 15:19

[問題] 到底讀什麼科系才有用?

45 看板: Seniorhigh 162留言 作者: ntuicome666 2018-02-03 23:53

[問卦] 明天就要考數學了怎麼辦

2 看板: Gossiping 15留言 作者: ntuicome666 2018-01-25 10:32

[問卦] 能上四大的通常都是有錢人?

-2 看板: Gossiping 18留言 作者: ntuicome666 2018-01-16 22:00

[2018]新年快樂

-2 看板: Gossiping 14留言 作者: ntuicome666 2018-01-01 00:43

[問卦] 旁邊ㄉ女森香香DER

6 看板: Gossiping 13留言 作者: ntuicome666 2017-12-31 09:39

[自介] 快要學測還在發文的87高三生

30 看板: Bigbanciao 43留言 作者: ntuicome666 2017-12-05 21:39

[註冊] ntuicome666

2 看板: Shuanghe 3留言 作者: ntuicome666 2017-10-10 22:19

[爆卦] PTT回來了

- 看板: Gossiping 7留言 作者: ntuicome666 2017-09-16 10:35

[問卦] ㄈㄈ尺的天堂

2 看板: Gossiping 13留言 作者: ntuicome666 2017-09-02 21:16

以上為 ntuicome666 的文章