PTT leo0873 的全部 513 篇文章

[問卦] 有沒有餵食鯊魚的八卦?

2 看板: Gossiping 4留言 作者: leo0873 2018-12-13 15:29

[討論] 韓國瑜電影什麼時候開拍?

2 看板: Hatepolitics 17留言 作者: leo0873 2018-11-27 19:58

[問卦] 爸爸的哥哥要怎麼稱呼?

25 看板: Gossiping 56留言 作者: leo0873 2018-11-24 01:44

[問卦] 有沒有雍正乾隆都是4阿哥的八卦

4 看板: Gossiping 11留言 作者: leo0873 2018-11-24 00:32

[討論] 姚都辭立委了 柯也要辭市長吧

-23 看板: Hatepolitics 61留言 作者: leo0873 2018-11-20 14:49

[討論] 姚辭立委 我棄柯保姚

-10 看板: Hatepolitics 52留言 作者: leo0873 2018-11-19 17:32

[問卦] 新竹英文不是New Bamboo嗎?

16 看板: Gossiping 23留言 作者: leo0873 2018-11-14 22:35

[討論] 我是柯粉,恭喜丁市長當選

-25 看板: Hatepolitics 53留言 作者: leo0873 2018-11-13 15:30

[討論] 我是柯粉,我棄柯保丁!

-38 看板: Hatepolitics 72留言 作者: leo0873 2018-11-13 12:35

[討論] 有沒有可能丁>柯+姚?

2 看板: Hatepolitics 9留言 作者: leo0873 2018-11-13 04:16

[問卦] 有無姚文的八卦?

-5 看板: Gossiping 11留言 作者: leo0873 2018-11-12 17:44

Re: [問卦] 為什麼日本人要叫美國米國?

9 看板: Gossiping 9留言 作者: leo0873 2018-11-10 01:34

Re: [創作] 北市選情分析(13)

4 看板: Hatepolitics 23留言 作者: leo0873 2018-11-08 17:58

[問卦] 為何只有全國「電子」?

6 看板: Gossiping 20留言 作者: leo0873 2018-11-07 21:43

以上為 leo0873 的文章