PTT lcall 的全部 1358 篇文章

[徵女] 台北吃飯看電影朋友

- 看板: Alltogether 作者: lcall 2019-07-13 09:13

[徵求] 早起Line聊天

- 看板: Wanted 作者: lcall 2019-07-07 09:08

[徵女] 台北吃飯看電影朋友

- 看板: Alltogether 作者: lcall 2019-06-30 13:54

[徵女] 台北吃飯看電影朋友

- 看板: Alltogether 作者: lcall 2019-06-22 16:12

[問卦] 香港敢獨立,台灣敢嗎?

- 看板: Gossiping 16留言 作者: lcall 2019-06-17 13:59

[問卦] 香港比台灣有民主素養?

2 看板: Gossiping 27留言 作者: lcall 2019-06-17 10:35

[問卦] 台灣獨立,大家發大財

- 看板: Gossiping 10留言 作者: lcall 2019-06-17 07:22

[問卦] 台灣今年可以獨立了吧?

7 看板: Gossiping 108留言 作者: lcall 2019-06-14 20:12

[問卦] 台灣跟香港都是國家?

7 看板: Gossiping 46留言 作者: lcall 2019-06-13 10:02

[問卦] 今日台灣,明日新加坡?

1 看板: Gossiping 9留言 作者: lcall 2019-06-11 21:34

Re: [爆卦] 老綠男又要登報了?

4 看板: Gossiping 9留言 作者: lcall 2019-06-04 06:20

Re: [新聞] 館長預言:韓國瑜選總統必輸

-1 看板: Gossiping 10留言 作者: lcall 2019-06-03 16:18

Re: [轉錄] 蘋果最新民調

- 看板: Gossiping 6留言 作者: lcall 2019-05-27 18:58

Re: [問卦] 去年1124高雄發生什麼事?

1 看板: Gossiping 6留言 作者: lcall 2019-05-15 13:17

Re: [爆卦] 館長:我在這邊跟大家鄭重的道歉

-10 看板: Gossiping 20留言 作者: lcall 2019-05-15 05:44

Re: [問卦] 投韓的來自首

-5 看板: Gossiping 19留言 作者: lcall 2019-05-14 10:18

以上為 lcall 的文章