PTT kyoiori100 的全部 163 篇文章

[問卦] 是誰摔死恐龍哥

2 看板: Gossiping 7留言 作者: kyoiori100 2018-12-15 13:28

[售/桃園]canon sx620 hs

- 看板: Dc_sale 作者: kyoiori100 2018-12-14 00:14

[問卦] 藝人在對岸484只認口號而已

15 看板: Gossiping 27留言 作者: kyoiori100 2018-12-11 04:59

[問卦] 豬年春晚對岸會怎麼歌功頌德

2 看板: Gossiping 8留言 作者: kyoiori100 2018-12-01 15:00

[問卦] 高雄現在在想什麼

29 看板: Gossiping 50留言 作者: kyoiori100 2018-11-25 16:45

[問卦] 麻藥搜查官要考警察特考嗎

7 看板: Gossiping 13留言 作者: kyoiori100 2018-11-18 22:16

[問卦] 肥宅IG限時放什麼照片才會加分

-3 看板: Gossiping 11留言 作者: kyoiori100 2018-11-17 09:55

[問卦] RIO現在為什麼都不拍片了

1 看板: Gossiping 9留言 作者: kyoiori100 2018-11-10 14:22

[問卦] excel的格子的盡頭在哪

6 看板: Gossiping 19留言 作者: kyoiori100 2018-11-04 22:34

[問卦] 火車翻車活下來第一句話該說什麼

-8 看板: Gossiping 20留言 作者: kyoiori100 2018-10-21 20:29

[問卦] 1A2B到底是什麼車啦

1 看板: Gossiping 15留言 作者: kyoiori100 2018-10-08 22:33

[問卦] 出桶後的第一句話要講什麼

2 看板: Gossiping 12留言 作者: kyoiori100 2018-10-06 22:59

[問卦] 777777能贏同花順嗎

- 看板: Gossiping 6留言 作者: kyoiori100 2018-07-08 21:33

[問卦] 屈原跳河的時候再想什麼

2 看板: Gossiping 15留言 作者: kyoiori100 2018-06-18 16:50

[問卦] 有沒有老大不小的八卦

-2 看板: Gossiping 10留言 作者: kyoiori100 2018-06-16 15:03

[問卦] 有沒有黑人問號的八卦

- 看板: Gossiping 作者: kyoiori100 2018-06-09 17:55

[問卦] 無套<BJ為什麼可以那麼爽

3 看板: Gossiping 8留言 作者: kyoiori100 2018-05-30 22:20

[問卦] 缺錢的國家484跟台灣建交就好

2 看板: Gossiping 4留言 作者: kyoiori100 2018-05-25 00:06

[問卦] 暴龍484幫姆斯補血用的

-2 看板: Gossiping 10留言 作者: kyoiori100 2018-05-06 22:38

[問卦] 諾斯現在在想什麼

4 看板: Gossiping 7留言 作者: kyoiori100 2018-04-30 00:39

[問卦] 極無雙選女角會被9一波嗎

-2 看板: Gossiping 2留言 作者: kyoiori100 2018-04-22 11:21

[問卦] 為什麼夏褘當年能出名啊

6 看板: Gossiping 16留言 作者: kyoiori100 2018-04-09 23:33

[問卦] 孫安佐的官司讓方唐鏡來打會怎樣

18 看板: Gossiping 26留言 作者: kyoiori100 2018-04-06 08:38

[問卦] 怪醫黑傑克做割包皮手術會怎樣

2 看板: Gossiping 21留言 作者: kyoiori100 2018-03-30 21:19

[問卦] 對岸的國土觀念是不是很怪

2 看板: Gossiping 16留言 作者: kyoiori100 2018-03-26 22:52

[問卦] 阿星追到夢蘿算不算回收

4 看板: Gossiping 4留言 作者: kyoiori100 2018-03-26 21:38

以上為 kyoiori100 的文章