PTT komica 的全部 92 篇文章

[標的] 2367 耀華 超級多

-3 看板: Stock 68留言 作者: komica 2019-07-14 21:43

[標的] 2337 旺宏 超級多

10 看板: Stock 59留言 作者: komica 2019-07-14 21:40

[標的] 3406 玉晶光 加碼多

24 看板: Stock 38留言 作者: komica 2019-07-09 20:42

[標的] 3406 玉晶光 超級多

5 看板: Stock 64留言 作者: komica 2019-07-07 20:25

[標的] 2385 群光 多 (全聯集點概念股)

4 看板: Stock 8留言 作者: komica 2019-07-01 20:45

Re: [標的] 5283 禾聯碩 多

5 看板: Stock 13留言 作者: komica 2019-06-25 22:18

[標的] 1201 味全 認錯多

17 看板: Stock 73留言 作者: komica 2019-06-25 21:53

[標的] 2385 群光 必勝空

6 看板: Stock 18留言 作者: komica 2019-06-25 21:51

[標的] 1201 味全 必勝空

- 看板: Stock 37留言 作者: komica 2019-06-19 21:03

[標的] 5283 禾聯碩 當沖空

-2 看板: Stock 22留言 作者: komica 2019-06-18 20:41

[標的] 5283 禾聯碩 多 (鄧不利多)

18 看板: Stock 39留言 作者: komica 2019-06-17 23:14

[標的] 2812 台中銀 空

18 看板: Stock 69留言 作者: komica 2019-06-16 21:28

[標的] 2884 玉山金 超級多

8 看板: Stock 67留言 作者: komica 2019-06-13 20:46

[標的] 2888 新光金 空

7 看板: Stock 34留言 作者: komica 2019-06-12 23:08

[標的] 富邦VIX 00677U all in 定存空

19 看板: Stock 31留言 作者: komica 2019-06-11 21:45

[標的] 1201 味全 超級多

-2 看板: Stock 60留言 作者: komica 2019-06-09 21:53

[標的] 1210 大成 空

4 看板: Stock 14留言 作者: komica 2019-06-09 16:39

[標的] 聯詠 3034 超級多

16 看板: Stock 90留言 作者: komica 2019-06-08 10:45

[標的] 2884 玉山金 超級多

-19 看板: Stock 60留言 作者: komica 2019-06-05 23:47

[標的] 華碩 2357 空

-2 看板: Stock 20留言 作者: komica 2019-06-04 20:50

[標的] 2838 聯邦銀 空

2 看板: Stock 45留言 作者: komica 2019-06-02 18:48

[標的] 玉山金 2884 反手多

19 看板: Stock 53留言 作者: komica 2019-05-31 21:24

[標的] 玉山金 2884 空

65 看板: Stock 142留言 作者: komica 2019-05-29 20:44

[新聞] 台灣不挺華為? 學者:大陸制裁 台受的了

-88 看板: Stock 223留言 作者: komica 2019-05-26 13:12

[標的] 華碩 2357 空

14 看板: Stock 18留言 作者: komica 2019-05-23 22:06

[標的] 2838聯邦銀 空

-10 看板: Stock 60留言 作者: komica 2019-05-20 20:51

[神人] 神剛剛看到的帥哥圖

4 看板: Beauty 13留言 作者: komica 2019-04-15 21:37

Re: [標的] 1326 台化 空

23 看板: Stock 48留言 作者: komica 2019-04-07 17:27

以上為 komica 的文章