PTT kinki5566 的全部 256 篇文章

[問卦] 住在雙溪是什麼感覺

- 看板: Gossiping 2留言 作者: kinki5566 2019-03-17 12:52

[問卦] 所以那個護樹呢?

6 看板: Gossiping 12留言 作者: kinki5566 2019-03-16 19:46

[問卦] 到底為什麼要拘泥在光復南路幾棵樹

59 看板: Gossiping 127留言 作者: kinki5566 2019-03-16 12:43

[問卦] 黃秋生拍人肉叉燒包時有硬嗎?

3 看板: Gossiping 10留言 作者: kinki5566 2019-03-15 18:37

[臉書] 高嘉瑜

6 看板: Gossiping 24留言 作者: kinki5566 2019-03-13 12:45

[問卦] GAP

4 看板: Gossiping 8留言 作者: kinki5566 2019-03-12 18:11

[問卦] AIT跟美國國會議員誰比較大

49 看板: Gossiping 143留言 作者: kinki5566 2019-03-11 15:21

[問卦] hang ten跟佐丹奴怎麼活得下去

7 看板: Gossiping 26留言 作者: kinki5566 2019-03-04 12:59

[問題] 女孩兒們看得懂這間無印的衣服嗎

15 看板: Womentalk 29留言 作者: kinki5566 2019-03-03 12:47

[問卦] 有一億元,買台北哪個區比較好?

6 看板: Gossiping 46留言 作者: kinki5566 2019-02-27 12:36

[臉書] 陳思宇

-1 看板: Gossiping 33留言 作者: kinki5566 2019-02-24 19:46

以上為 kinki5566 的文章