PTT insomeday 的全部 359 篇文章

[爆卦] 韓國瑜是2021的未來人!

3 看板: Gossiping 24留言 作者: insomeday 2019-07-22 23:22

[分享] 兄弟劇場

24 看板: Baseball 35留言 作者: insomeday 2019-07-13 21:23

[情報] Pete Alonso 全壘打大賽冠軍

9 看板: Baseball 29留言 作者: insomeday 2019-07-09 10:48

[分享] 洋基 Zach Britton劇場

19 看板: Baseball 27留言 作者: insomeday 2019-06-23 10:22

[炸裂] Kole Calhoun

5 看板: Baseball 5留言 作者: insomeday 2019-06-08 10:37

[分享] Carlos Correa 再見安打

17 看板: Baseball 27留言 作者: insomeday 2019-05-26 10:45

[炸裂] Prara 炸裂

- 看板: Baseball 5留言 作者: insomeday 2019-05-12 11:49

[分享] 今日Josh hader

7 看板: Baseball 21留言 作者: insomeday 2019-04-28 11:10

[炸裂] alonso 炸裂

3 看板: Baseball 6留言 作者: insomeday 2019-04-28 10:14

[分享] 大王二安兩分打點

-4 看板: Baseball 82留言 作者: insomeday 2019-04-06 16:25

[問卦] 英德戰爭,誰贏?

3 看板: Gossiping 15留言 作者: insomeday 2019-04-05 10:52

[臉書] 柯文哲

-2 看板: Gossiping 10留言 作者: insomeday 2019-03-23 13:22

[討論] 菊系的立委沒有人支持蔡連任?

9 看板: Hatepolitics 17留言 作者: insomeday 2019-03-19 18:08

[閒聊] 敵人幹部剛好是三個人?

14 看板: One_piece 60留言 作者: insomeday 2019-03-14 18:23

[閒聊] 魯夫打贏摩利亞相關討論

15 看板: One_piece 83留言 作者: insomeday 2019-03-08 09:31

[問卦] 最喜歡的廣告?

1 看板: Gossiping 7留言 作者: insomeday 2019-03-06 17:53

[問卦] 最經典的廣告?

3 看板: Gossiping 20留言 作者: insomeday 2019-03-06 00:22

[新聞] 國策顧問黃爾璇辭世 總統哀悼

1 看板: Gossiping 18留言 作者: insomeday 2019-02-09 23:19

Re: [討論] 民進黨根本就沒搞懂柯文哲

1 看板: Hatepolitics 4留言 作者: insomeday 2019-01-25 12:30

[爆卦] 一日幕僚突破1300萬

-13 看板: Gossiping 67留言 作者: insomeday 2019-01-07 20:41

以上為 insomeday 的文章