PTT iecju520 的全部 436 篇文章

[問卦] 這場雨會不會下不完

3 看板: Gossiping 9留言 作者: iecju520 2019-03-10 21:12

[問卦] 迷客夏是不是完勝其他店

20 看板: Gossiping 64留言 作者: iecju520 2019-02-28 22:06

[問卦] 各位 我發現一件事

-1 看板: Gossiping 11留言 作者: iecju520 2019-02-27 19:23

[問卦] your and you're 怎麼念

4 看板: Gossiping 10留言 作者: iecju520 2019-02-23 21:00

[問卦] 幹 雨傘被幹走

4 看板: Gossiping 12留言 作者: iecju520 2019-02-22 18:09

[問卦] 急 !!有人知道現在小馮在哪嗎

7 看板: Gossiping 21留言 作者: iecju520 2019-02-20 14:31

Re: [問卦] 四大四中台科北科怎麼排啊

1 看板: Gossiping 1留言 作者: iecju520 2019-02-19 23:09

Re: [爆卦] 我是石沐凡,我有話想說

-11 看板: Gossiping 21留言 作者: iecju520 2019-02-18 21:41

[問卦] AAA是什麼梗啊

18 看板: Gossiping 28留言 作者: iecju520 2019-02-18 07:33

[問卦] 以後看醫生要先問是不是援助民嗎

7 看板: Gossiping 22留言 作者: iecju520 2019-02-16 04:42

Re: [問卦] 小魏現在去KTV會點什麼歌

1 看板: Gossiping 4留言 作者: iecju520 2019-02-14 08:56

[問卦] 多年了怎麼離開才能顯得體面

-2 看板: Gossiping 6留言 作者: iecju520 2019-02-13 06:59

[問卦] 有沒有機師很垃圾

1 看板: Gossiping 5留言 作者: iecju520 2019-02-12 00:53

[問卦] 紅包忘記拿怎摸辦啊

4 看板: Gossiping 11留言 作者: iecju520 2019-02-11 02:31

[問卦] 幹 被鎖在門外怎麼辦

17 看板: Gossiping 34留言 作者: iecju520 2019-02-08 18:18

Re: [問卦] 0x1=0的原理是什麼?

- 看板: Gossiping 15留言 作者: iecju520 2019-02-06 02:57

[問卦] 魯夫過年都怎麼跟長輩對應

3 看板: Gossiping 15留言 作者: iecju520 2019-02-05 12:12

[問卦] 巧克力不密封包裝不會壞掉喔

- 看板: Gossiping 8留言 作者: iecju520 2019-02-03 22:07

[問卦] 刷完牙如何不影響乾淨吃東西

-2 看板: Gossiping 22留言 作者: iecju520 2019-01-16 23:35

[問卦] 明天要去台南要注意什麼

6 看板: Gossiping 21留言 作者: iecju520 2019-01-14 18:58

[問卦] 大學書卷獎的都給我進來

28 看板: Gossiping 60留言 作者: iecju520 2019-01-05 20:20

[問卦] 甲甲是天生還是後天阿

3 看板: Gossiping 18留言 作者: iecju520 2018-08-31 20:06

[問卦] 為什麼黑人手掌不是黑的

1 看板: Gossiping 11留言 作者: iecju520 2018-08-31 00:24

以上為 iecju520 的文章