PTT humphrey0923 的全部 385 篇文章

[問卦] 有沒有 查德 這個國家的八卦

- 看板: Gossiping 12留言 作者: humphrey0923 2019-08-14 01:19

[問卦] 雄中制服濕透了有多啊嘶...

-2 看板: Gossiping 16留言 作者: humphrey0923 2019-07-23 23:32

[問卦] 顫抖的唇,等不到你的吻?

-1 看板: Gossiping 4留言 作者: humphrey0923 2019-07-17 08:37

[問卦] 你是我所有的回憶...

-1 看板: Gossiping 4留言 作者: humphrey0923 2019-07-07 12:24

[問卦] 男生胸部壓到鍵盤怎麼辦:)?

-2 看板: Gossiping 16留言 作者: humphrey0923 2019-06-09 03:37

[問卦] 眼睛癢到爆怎麼辦

-1 看板: Gossiping 12留言 作者: humphrey0923 2019-06-03 00:41

[新聞] 一團沙塵暴籠罩了整個國家

3 看板: Gossiping 8留言 作者: humphrey0923 2019-05-19 00:25

[問卦] 覺得自己是白絕

3 看板: Gossiping 10留言 作者: humphrey0923 2019-05-13 00:12

[問卦] 有沒有神岡J個偏鄉的八卦

3 看板: Gossiping 22留言 作者: humphrey0923 2019-05-12 03:18

[問卦] 火腿蛋配奶茶?

1 看板: Gossiping 10留言 作者: humphrey0923 2019-04-25 01:48

[問卦] 蘿莉托夢要我明天接她放學?

3 看板: Gossiping 8留言 作者: humphrey0923 2019-04-18 00:19

[問卦] 竹塘 是個什麼樣ㄉ地方?

7 看板: Gossiping 12留言 作者: humphrey0923 2019-04-14 22:13

[問卦] 喜歡一個陽光照射的角落?

- 看板: Gossiping 7留言 作者: humphrey0923 2019-03-28 00:29

[問卦] 貓貓不敢下樓怎麼辦?

-1 看板: Gossiping 14留言 作者: humphrey0923 2019-03-13 00:15

[問卦] 永遠有多遠?

- 看板: Gossiping 5留言 作者: humphrey0923 2019-03-11 23:47

[問卦] 我有一個大膽的想法

1 看板: Gossiping 7留言 作者: humphrey0923 2019-02-25 18:40

[問卦] 貓貓夢到了什麼?

-1 看板: Gossiping 16留言 作者: humphrey0923 2019-02-21 04:58

[問卦] 想被學長抱著幹 QQ

- 看板: Gossiping 8留言 作者: humphrey0923 2019-02-15 16:08

以上為 humphrey0923 的文章