PTT hao0313 的全部 420 篇文章

[討論] 美國應該對民進黨很失望

2 看板: Hatepolitics 12留言 作者: hao0313 2019-02-20 19:38

[討論] 民進黨要柯文哲跟韓國瑜道歉

1 看板: Hatepolitics 15留言 作者: hao0313 2019-02-19 16:53

[討論] 農委會在衝三小

8 看板: Hatepolitics 20留言 作者: hao0313 2019-02-07 14:22

[討論] 柯文哲對蔡英文跟國民黨的看法

7 看板: Hatepolitics 10留言 作者: hao0313 2019-01-04 13:43

[討論] 台北101跨年天氣有點慘

20 看板: Hatepolitics 32留言 作者: hao0313 2018-12-31 14:37

[討論] 陳菊真的很可怕

74 看板: Hatepolitics 143留言 作者: hao0313 2018-12-01 15:01

[討論] 吳子嘉馬後砲

31 看板: Hatepolitics 115留言 作者: hao0313 2018-11-26 00:10

[討論] 1124滅東廠成功!!!

11 看板: Hatepolitics 23留言 作者: hao0313 2018-11-25 03:02

[討論] 柯文哲四四南村現場

17 看板: Hatepolitics 28留言 作者: hao0313 2018-11-24 17:21

[討論] 台北人投票戰況回報

80 看板: Hatepolitics 101留言 作者: hao0313 2018-11-24 11:56

Re: [討論] 阿北今晚要上館長直播了!!

11 看板: Hatepolitics 27留言 作者: hao0313 2018-11-21 14:46

[討論] 柯文哲11/21鐵人掃街行程

31 看板: Hatepolitics 45留言 作者: hao0313 2018-11-21 06:37

[討論] 柯P今天的掃街行程 晚上衝一波

42 看板: Hatepolitics 75留言 作者: hao0313 2018-11-20 11:15

[討論] 台北選情告急!!!!

79 看板: Hatepolitics 130留言 作者: hao0313 2018-11-19 23:55

[討論] 陳其邁第一年要舉債五十億?

7 看板: Hatepolitics 22留言 作者: hao0313 2018-11-19 21:52

[討論] 要怎麼查柯P之後的行程

3 看板: Hatepolitics 10留言 作者: hao0313 2018-11-18 07:40

[討論] 柯P選情告急!!!!!!!

5 看板: Hatepolitics 37留言 作者: hao0313 2018-11-17 08:54

[討論] 韓國瑜確定要幫蘇清泉站台嗎?

132 看板: Hatepolitics 367留言 作者: hao0313 2018-11-17 02:42

[討論] 幫大家複習一下民進黨的黑歷史

1 看板: Hatepolitics 14留言 作者: hao0313 2018-11-17 01:30

以上為 hao0313 的文章