PTT gn01765288 的全部 258 篇文章

Re: [爆卦] 跳電?

1 看板: Gossiping 10留言 作者: gn01765288 2018-09-13 00:58

[問卦] 陳樹菊的故事是不是很假?

-14 看板: Gossiping 42留言 作者: gn01765288 2018-09-12 23:18

[問卦] 繼續炒慰安婦與日本關係怎選?

- 看板: Gossiping 18留言 作者: gn01765288 2018-09-12 12:02

Re: [問卦] 幫我爸爸集氣

-4 看板: Gossiping 19留言 作者: gn01765288 2018-09-11 20:47

Re: [FB] 陳佩琪Peggy

-21 看板: Gossiping 42留言 作者: gn01765288 2018-09-11 20:14

[問卦] 慰安婦明明都是自願的 要平反啥?

-9 看板: Gossiping 58留言 作者: gn01765288 2018-09-10 11:44

[問卦] 近代最厲害的背骨仔是誰?

15 看板: Gossiping 44留言 作者: gn01765288 2018-09-09 20:59

[問卦] 抄襲完之後再買版權合理嗎?

5 看板: Gossiping 17留言 作者: gn01765288 2018-08-07 12:29

[問卦] 所以館長的長髮美編開除了沒?

11 看板: Gossiping 30留言 作者: gn01765288 2018-08-06 14:00

[爆卦] 館長骷髏頭被原作者打臉!!!

312 看板: Gossiping 749留言 作者: gn01765288 2018-08-06 08:39

[問卦] 年輕人買不起房不會檢討自己?

-1 看板: Gossiping 47留言 作者: gn01765288 2018-08-02 22:47

以上為 gn01765288 的文章