PTT gasby3487 的全部 603 篇文章

[問題] 想找怪醫黑傑克某個劇場版

9 看板: C_chat 18留言 作者: gasby3487 2018-12-01 12:03

[閒聊] 魔獸重製版有人期待的嗎?

9 看板: C_chat 19留言 作者: gasby3487 2018-11-30 19:41

[閒聊] artifact 優缺點

37 看板: Steam 100留言 作者: gasby3487 2018-11-30 12:41

[正規] 中國正規黃金聯賽 WGL

1 看板: Warcraft 2留言 作者: gasby3487 2018-11-28 17:42

[閒聊] 大家第一個玩暴雪的遊戲是啥?

45 看板: C_chat 65留言 作者: gasby3487 2018-11-01 20:05

[閒聊] perkz是不是打過星海啊?

-3 看板: Lol 9留言 作者: gasby3487 2018-10-20 21:59

[問題] 我只想問MAPPLE為什麼扣閃?

-1 看板: Lol 8留言 作者: gasby3487 2018-10-15 23:07

[閒聊] Kramer現在在想什麼?

23 看板: Lol 40留言 作者: gasby3487 2018-10-15 22:15

[閒聊] 這是在打殺小?

7 看板: Lol 14留言 作者: gasby3487 2018-10-13 19:02

[問題] 可以告訴我歐拉夫有什麼用嗎?

1 看板: Lol 9留言 作者: gasby3487 2018-10-12 16:37

[問題] 神諭2跟神諭1劇情有關連性嗎?

15 看板: Steam 46留言 作者: gasby3487 2018-10-12 13:13

[好 雷]殺破狼 貪狼

8 看板: Movie 16留言 作者: gasby3487 2018-10-10 12:21

[閒聊] 電競環境變好選手反而更會作弊

6 看板: C_chat 26留言 作者: gasby3487 2018-10-07 22:02

[問卦] 站著看三球被三振是什麼感覺?

17 看板: Gossiping 26留言 作者: gasby3487 2018-10-06 11:35

[問卦] 核融合發電成功的話會怎樣?

13 看板: Gossiping 41留言 作者: gasby3487 2018-10-05 17:59

[問卦] 動態視力該怎麼練?

5 看板: Gossiping 16留言 作者: gasby3487 2018-10-05 11:52

[討論] 桃式是不是很笨?

4 看板: C_chat 6留言 作者: gasby3487 2018-10-03 13:03

[問卦] 館長打得贏Daniel Cormier嗎?

7 看板: Gossiping 15留言 作者: gasby3487 2018-09-22 14:42

[閒聊] 有沒有實力大於名氣的選手?

36 看板: Lol 85留言 作者: gasby3487 2018-09-22 00:18

[問卦] 梅威瑟的身材算很猛嗎?

4 看板: Gossiping 13留言 作者: gasby3487 2018-09-20 19:45

[問題] 維克特該怎麼放招比較順?

31 看板: Lol 47留言 作者: gasby3487 2018-09-20 12:26

[問卦] 喜歡吃茄子是怪咖嗎?

18 看板: Gossiping 49留言 作者: gasby3487 2018-09-16 17:18

[問卦] 王剛會料理河豚嗎?

9 看板: Gossiping 20留言 作者: gasby3487 2018-09-15 21:43

[討論] 達斯汀霍夫曼的片推薦

28 看板: Movie 41留言 作者: gasby3487 2018-09-14 22:00

[閒聊] 55開現在在想什麼?

16 看板: Lol 27留言 作者: gasby3487 2018-09-14 21:09

[問卦] 最想吃王剛的哪個料理?

8 看板: Gossiping 20留言 作者: gasby3487 2018-09-13 21:49

[問題] 該買戰地風雲V還是COD4?

16 看板: C_chat 33留言 作者: gasby3487 2018-09-13 20:05

[問卦] 52900該怎麼組桌電比較好?

-1 看板: Gossiping 10留言 作者: gasby3487 2018-09-13 09:56

以上為 gasby3487 的文章