PTT gaduoray 的全部 187 篇文章

[問卦] 如果大家都不推也不回政治文

2 看板: Gossiping 26留言 作者: gaduoray 2019-11-06 01:55

[問卦] 我是一個瓦斯行老闆之子

- 看板: Gossiping 13留言 作者: gaduoray 2019-11-03 00:34

Re: [問卦] 新竹市明天早上有沒有機會宣佈放

236 看板: Gossiping 272留言 作者: gaduoray 2019-09-30 02:29

Re: [問卦] 慈悲的王者

4 看板: Gossiping 11留言 作者: gaduoray 2019-09-26 04:23

Re: [問卦] 社團學長姊都跑光了 怎辦?

4 看板: Gossiping 6留言 作者: gaduoray 2019-08-14 11:46

[問卦] 慟!約克羊發燒了

14 看板: Gossiping 23留言 作者: gaduoray 2019-08-12 22:15

Re: [問卦] 到底要怎麼站著掙錢

1 看板: Gossiping 1留言 作者: gaduoray 2019-08-06 17:52

[問卦] 憾!我把泡麵的湯喝完了

6 看板: Gossiping 20留言 作者: gaduoray 2019-07-21 01:05

[問卦] 有沒有大苑子的八卦?

2 看板: Gossiping 11留言 作者: gaduoray 2019-07-05 21:45

Re: [問卦] 這是什麼蜂

-2 看板: Gossiping 2留言 作者: gaduoray 2019-06-21 16:42

[請神] 求短髮貧乳妹

29 看板: Ac_in 40留言 作者: gaduoray 2019-06-17 10:19

[閒聊] 僕少女其實很好看吧

57 看板: C_chat 71留言 作者: gaduoray 2019-06-14 23:02

[請神] 求推薦類似的短髮妹

17 看板: Ac_in 31留言 作者: gaduoray 2019-06-14 04:53

Re: [問卦] 風向普遍仇老師?

-3 看板: Gossiping 5留言 作者: gaduoray 2019-06-05 11:06

[贈送] 刮鬍刀&刮鬍泡

- 看板: Hsinchu 2留言 作者: gaduoray 2019-05-23 15:13

[閒聊] 有沒有一看就是欠ntr的女角啊

32 看板: C_chat 52留言 作者: gaduoray 2019-05-20 16:13

Re: [問卦] 瓦斯行會雇用肥宅送瓦斯嗎?

-1 看板: Gossiping 7留言 作者: gaduoray 2019-04-21 20:09

[問卦] 超商微波炸物的王者是誰

2 看板: Gossiping 10留言 作者: gaduoray 2019-04-10 19:33

[問卦] 讓雨集中下在水庫不就好了==

-1 看板: Gossiping 38留言 作者: gaduoray 2019-03-10 03:03

[問卦] 今天這麼冷 肥宅該如何自處?

7 看板: Gossiping 16留言 作者: gaduoray 2019-03-07 11:57

[情報] 清大國光客運前車禍

6 看板: Hsinchu 7留言 作者: gaduoray 2019-03-05 19:06

[閒聊] 求推薦入門級恐怖遊戲

72 看板: C_chat 108留言 作者: gaduoray 2019-02-26 04:31

[問卦] 真的有人可以自己吃完12片披薩?

2 看板: Gossiping 25留言 作者: gaduoray 2019-02-26 03:10

[遺失] 草屯 深藍色女用長夾

1 看板: Nantou 1留言 作者: gaduoray 2019-02-25 21:16

[遺失] 草屯 錢包

- 看板: Finding 作者: gaduoray 2019-02-25 21:05

[問卦] 明天要考試 今天開始念來得及嗎

-4 看板: Gossiping 15留言 作者: gaduoray 2019-02-14 22:57

以上為 gaduoray 的文章