PTT daemansalam 在看板gossiping的全部 4 篇文章

[問卦] 這篇文章是新竹在地人寫的嗎

7 看板: Gossiping 12留言 作者: daemansalam 2019-08-22 18:21

[問卦] 有女友的話願意幫忙吹頭髮嗎

12 看板: Gossiping 37留言 作者: daemansalam 2019-04-19 17:56

有沒有怎麼定義中國人的八卦?

-1 看板: Gossiping 5留言 作者: daemansalam 2019-01-16 09:51

[問卦] 新竹可以去哪裡玩?

2 看板: Gossiping 19留言 作者: daemansalam 2017-04-20 15:00

以上為 daemansalam 的文章