PTT cosmite 的全部 1924 篇文章

[問卦] 馬殺雞 怎麼來的

2 看板: Gossiping 6留言 作者: cosmite 2019-05-25 21:32

[新聞] 不只google切開華為 Wi-Fi、SD卡都說Bye

9 看板: Gossiping 22留言 作者: cosmite 2019-05-25 14:26

[問卦] 肛交入罪 爭議就解決了 對嗎

7 看板: Gossiping 15留言 作者: cosmite 2019-05-25 14:03

[臉書] Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站

270 看板: Gossiping 345留言 作者: cosmite 2019-05-25 10:48

[問卦] 貰 怎麼唸

-1 看板: Gossiping 13留言 作者: cosmite 2019-05-24 23:52

[問卦] 鐵路是鐵做的嗎?

2 看板: Gossiping 19留言 作者: cosmite 2019-05-24 14:02

[問卦] 為了日本妹放棄台灣工作

7 看板: Gossiping 35留言 作者: cosmite 2019-05-23 11:05

[問卦] 肥胖跟基因有關係嗎

2 看板: Gossiping 17留言 作者: cosmite 2019-05-23 00:15

[問卦] 長野縣很長嗎?

7 看板: Gossiping 32留言 作者: cosmite 2019-05-22 16:55

[問卦] 懶覺有白毛

3 看板: Gossiping 15留言 作者: cosmite 2019-05-21 18:19

[問卦] 色々日用品

5 看板: Gossiping 17留言 作者: cosmite 2019-05-21 16:36

[問卦] 幾歲開始「學習力不從心」

9 看板: Gossiping 17留言 作者: cosmite 2019-05-16 15:42

[問卦] 急!線上等!「笑到快往生」的日文

15 看板: Gossiping 36留言 作者: cosmite 2019-05-12 22:40

[問卦] 令和 + 平成 -> 平和(和平) ?

11 看板: Gossiping 30留言 作者: cosmite 2019-05-12 13:04

[問卦] 新竹 有 新莊站 ?

4 看板: Gossiping 29留言 作者: cosmite 2019-05-10 18:18

[問卦] 認真問!kkkkkkkkkkkkkkkkkk

1 看板: Gossiping 6留言 作者: cosmite 2019-05-08 23:39

[問卦] 急!線上等!「一定要的」怎麼翻譯

24 看板: Gossiping 50留言 作者: cosmite 2019-05-05 23:02

[問卦] 總Total 是三小

4 看板: Gossiping 36留言 作者: cosmite 2019-05-02 19:19

[問卦] 日本人不喊「萬歲」了

4 看板: Gossiping 9留言 作者: cosmite 2019-05-01 12:42

[問卦] 笑笑

4 看板: Gossiping 7留言 作者: cosmite 2019-05-01 11:17

Re: [爆卦] 我正式宣布令和元年開始!!!

- 看板: Gossiping 2留言 作者: cosmite 2019-05-01 00:36

[問卦] 手榴彈沒丟準會怎樣

2 看板: Gossiping 6留言 作者: cosmite 2019-04-26 23:34

Re: [臉書] 楊伊湄 email

23 看板: Gossiping 38留言 作者: cosmite 2019-04-26 17:28

[問卦] 用日文對日本妹講 嘻嘻

-1 看板: Gossiping 12留言 作者: cosmite 2019-04-24 21:06

[問卦] 吃飯飯粒不吃乾淨

-1 看板: Gossiping 8留言 作者: cosmite 2019-04-24 15:35

[問卦] 「土城」「安土城」有什麼關聯嗎

5 看板: Gossiping 8留言 作者: cosmite 2019-04-23 15:16

以上為 cosmite 的文章