PTT colocolo317 的全部 34 篇文章

[討論] 手球爭議

48 看板: Fapl 198留言 作者: colocolo317 2018-06-27 04:34

[討論] Chan & Mon在倫敦搞在一起的時候

13 看板: Wearefriends 25留言 作者: colocolo317 2018-06-20 02:47

[閒聊] 幾乎場場爆冷的結果

4 看板: Fapl 19留言 作者: colocolo317 2018-06-20 01:31

Fw: [徵才] 個人開發case

- 看板: Android 作者: colocolo317 2017-11-09 12:31

[徵才] 個人開發case

-2 看板: Androiddev 8留言 作者: colocolo317 2017-11-09 12:16

[笑話] About Apple pay

-1 看板: Joke 1留言 作者: colocolo317 2017-04-21 21:47

[法國] vs 厄瓜多

- 看板: Fff 作者: colocolo317 2014-06-26 03:58

Re: [閒聊] 世界盃

- 看板: Nthu_fc 作者: colocolo317 2014-06-18 07:25

[閒聊] 世界盃

- 看板: Nthu_fc 作者: colocolo317 2014-06-18 07:14

[球員] 佩佩頭錘之我見

1 看板: Fpf 5留言 作者: colocolo317 2014-06-17 23:04

[閒聊] 這裡有人在討論世界盃嗎?

4 看板: Soccer 6留言 作者: colocolo317 2014-06-17 13:16

[問題] 關於除氯沐浴乳

5 看板: Swim 8留言 作者: colocolo317 2013-11-27 02:45

[徵票] 10/26旺聖潔求票1張

- 看板: Wonfu 1留言 作者: colocolo317 2013-10-05 23:21

[情報] 台中場之很多鵝傳肚皮

- 看板: Wonfu 作者: colocolo317 2013-09-16 03:41

[哈啦] 當年老賈是這樣舉薦郭嘉的

8 看板: Chan_mou 14留言 作者: colocolo317 2012-05-18 00:59

[問題] 如何把吉他譜轉成烏克利利版

3 看板: Ukulele 4留言 作者: colocolo317 2010-09-25 11:12

[教學] David's ukulele

1 看板: Ukulele 1留言 作者: colocolo317 2010-09-10 19:11

[板友] 自介 新竹烏友

1 看板: Ukulele 3留言 作者: colocolo317 2010-09-10 19:05

[閒聊] 好久沒回松山了

1 看板: Sssh-15th 1留言 作者: colocolo317 2010-01-20 12:58

[討論] 六人行學英文

2 看板: Wearefriends 5留言 作者: colocolo317 2010-01-20 12:45

[問題] 新竹想要買材料

3 看板: Sewing 4留言 作者: colocolo317 2009-02-20 12:49

以上為 colocolo317 的文章