PTT cheinshin 的全部 1853 篇文章

[問卦] 欸 你各位不睡覺都在幹嘛?

8 看板: Gossiping 30留言 作者: cheinshin 2019-05-22 03:09

[問卦] 此籤何解?

2 看板: Gossiping 20留言 作者: cheinshin 2019-05-20 19:41

[轉錄] 陳其邁臉書

17 看板: Hatepolitics 44留言 作者: cheinshin 2019-05-09 20:45

[臉書] 陳其邁 Chen Chi-Mai

100 看板: Gossiping 168留言 作者: cheinshin 2019-04-12 23:18

[臉書] 蔡英文 Tsai Ing-wen

128 看板: Gossiping 490留言 作者: cheinshin 2019-04-11 10:13

以上為 cheinshin 的文章