PTT c0010iacuk0i 的全部 136 篇文章

[新聞] F16舊型新賣 台還是被美當凱子!

-143 看板: Gossiping 241留言 作者: c0010iacuk0i 2019-03-08 13:58

[新聞] 兩岸問題靠掃把?張顯耀籲蘇道歉

-17 看板: Gossiping 34留言 作者: c0010iacuk0i 2019-02-28 13:23

[新聞] 陸學者:有和平協議就無武統

-40 看板: Gossiping 96留言 作者: c0010iacuk0i 2019-02-21 13:04

以上為 c0010iacuk0i 的文章