PTT butty973 的全部 348 篇文章

Re: [問題] 請問買裝備的人在想什麼?

17 看板: Wow 30留言 作者: butty973 2018-09-18 10:30

Re: [問卦] 幹你媽!! 山羌

-2 看板: Gossiping 25留言 作者: butty973 2018-09-14 16:40

Re: [問卦] 吳音寧是不是"國小型"正妹??

3 看板: Gossiping 8留言 作者: butty973 2018-09-12 16:25

Re: [問卦] pubg是不是要過氣了?

3 看板: Gossiping 15留言 作者: butty973 2018-09-11 10:50

[問卦] 暗黑3半價 有多少人買單?

29 看板: Gossiping 101留言 作者: butty973 2018-09-10 16:16

Re: [問卦] 男人90歲還會有性慾望嗎?

6 看板: Gossiping 11留言 作者: butty973 2018-09-05 18:54

Re: [謠傳] 歐服討論區8.1內容爆料

107 看板: Wow 214留言 作者: butty973 2018-08-30 22:07

Re: [爆卦] 欣葉捕獲野生柯P

-7 看板: Gossiping 35留言 作者: butty973 2018-08-20 17:58

Re: [問卦] 陰道是什麼味道?

-4 看板: Gossiping 11留言 作者: butty973 2018-08-20 13:57

Re: [爆卦] 85度c中國聲明

-10 看板: Gossiping 18留言 作者: butty973 2018-08-15 19:17

Re: [新聞] 丁守中:加強監控「無婚男」

-6 看板: Gossiping 11留言 作者: butty973 2018-08-13 18:28

以上為 butty973 的文章