PTT bicalcarata 的全部 100 篇文章

[問卦] 為什麼要保護動物?

4 看板: Gossiping 23留言 作者: bicalcarata 2019-03-15 15:08

[問卦] 緣分真的擋不住?

6 看板: Gossiping 12留言 作者: bicalcarata 2019-03-03 20:51

[問卦] 脖子要用甚麼洗?

4 看板: Gossiping 18留言 作者: bicalcarata 2019-02-01 14:52

[問卦] 世界第一工藝是日or德?

28 看板: Gossiping 73留言 作者: bicalcarata 2019-01-28 19:06

[問卦] 有人後悔交女友嗎?

6 看板: Gossiping 20留言 作者: bicalcarata 2018-12-05 23:04

[問卦] 還在用win7很怪嗎?

15 看板: Gossiping 47留言 作者: bicalcarata 2018-12-04 15:18

[問卦] 拿一堆現金買東西很蠢嗎?

7 看板: Gossiping 16留言 作者: bicalcarata 2018-11-27 15:42

[問卦] 望遠鏡要怎麼買?

7 看板: Gossiping 19留言 作者: bicalcarata 2018-08-19 23:38

[問卦] 新聞主播是不是讀稿機?

9 看板: Gossiping 25留言 作者: bicalcarata 2018-05-11 07:56

[問卦] 最窮的吃法

20 看板: Gossiping 51留言 作者: bicalcarata 2018-04-18 16:50

[猜謎] 八加九甚麼時候才迷途返家?

1 看板: Joke 4留言 作者: bicalcarata 2018-01-24 00:07

[問卦] 抽菸地位是不是比喝酒低?

2 看板: Gossiping 27留言 作者: bicalcarata 2017-12-22 18:03

Re: [耍冷] 一句話,有四個方向

7 看板: Joke 15留言 作者: bicalcarata 2017-12-04 10:55

Re: [XD] 女學生與教授

5 看板: Joke 5留言 作者: bicalcarata 2017-11-28 11:06

[問卦] 大家都周休二日早八晚五

4 看板: Gossiping 22留言 作者: bicalcarata 2017-11-25 11:58

[問卦] 現場直播唱歌能修音嗎?

11 看板: Gossiping 32留言 作者: bicalcarata 2017-10-21 21:20

[問卦] 觀光業和農業為什麼要被重視?

3 看板: Gossiping 15留言 作者: bicalcarata 2017-10-21 09:37

Re: [問卦] 胖老爹4不4過譽了

8 看板: Gossiping 15留言 作者: bicalcarata 2017-10-08 23:33

[問卦] 媒體有天敵嗎?

7 看板: Gossiping 21留言 作者: bicalcarata 2017-10-02 13:25

[問卦] 剪髮前滿身汗很失禮嗎?

1 看板: Gossiping 12留言 作者: bicalcarata 2017-09-27 21:21

[問卦] 男生怎麼穿才成熟?

21 看板: Gossiping 37留言 作者: bicalcarata 2017-08-04 20:54

[耍冷] 手電筒滑進去

4 看板: Joke 8留言 作者: bicalcarata 2017-07-02 23:22

[XD] 戀愛ing-地獄版

1 看板: Joke 3留言 作者: bicalcarata 2017-07-01 08:32

[問卦] 長輩都不愛學電子產品?

6 看板: Gossiping 19留言 作者: bicalcarata 2017-05-14 23:05

以上為 bicalcarata 的文章