PTT bernice11 的全部 20 篇文章

[徵求] 睡前聊聊天

- 看板: Wanted 作者: bernice11 2019-05-19 00:24

[徵求] 已婚男士的想法

2 看板: Wanted 12留言 作者: bernice11 2019-02-10 21:29

[徵男] 本周六看電影

3 看板: Alltogether 5留言 作者: bernice11 2018-11-25 19:16

[徵求] 有感而發

2 看板: Wanted 4留言 作者: bernice11 2018-10-24 22:50

[徵男] 彼此分享生活趣事

5 看板: Alltogether 10留言 作者: bernice11 2018-08-09 00:17

[徵男] 徵週六看宿怨

5 看板: Alltogether 11留言 作者: bernice11 2018-06-21 21:56

[徵男]

7 看板: Alltogether 9留言 作者: bernice11 2018-05-07 21:01

[徵男] 明日台北電影

1 看板: Alltogether 2留言 作者: bernice11 2017-04-07 20:54

[徵伴] 預計今年下半年去澳洲

17 看板: Workantravel 17留言 作者: bernice11 2017-01-05 00:13

[徵友] 台北徵友啟示

1 看板: Alltogether 1留言 作者: bernice11 2016-12-14 00:20

[徵友] 預約聖誕節

- 看板: Alltogether 6留言 作者: bernice11 2016-12-05 23:11

[問題] 鑫達機車行

10 看板: Tamshui 19留言 作者: bernice11 2016-08-12 22:58

[問題] 舊衣回收

3 看板: Tamshui 7留言 作者: bernice11 2016-05-15 21:26

[生日] to me

6 看板: Wanted 作者: bernice11

[徵求] 矛盾

- 看板: Wanted 作者: bernice11

以上為 bernice11 的文章