PTT afiend0927 的全部 177 篇文章

Re: [問卦] 水煎包跟生煎包有什麼不同

108 看板: Gossiping 150留言 作者: afiend0927 2018-10-22 07:57

Re: [公告] 版規也要 2.0

-1 看板: Ajax 1留言 作者: afiend0927 2018-10-13 13:52

[問卦] 持刀=殺人!開車=過失?

10 看板: Gossiping 22留言 作者: afiend0927 2018-10-12 00:05

Re: [問卦] 震驚!土地公過馬路啊啊啊

8 看板: Gossiping 9留言 作者: afiend0927 2018-09-01 15:09

[問卦] 服兵役後你學到什麼技能?

24 看板: Gossiping 51留言 作者: afiend0927 2018-08-26 16:24

Re: [新聞]武術教練慘遭阿伯痛毆

8 看板: Gossiping 10留言 作者: afiend0927 2018-08-21 19:30

Re: [問卦] 剝蝦就是公主病?

9 看板: Gossiping 41留言 作者: afiend0927 2018-08-17 17:40

Re: [討論] 小米mix2s頻繁斷網

3 看板: Mobilecomm 3留言 作者: afiend0927 2018-08-11 18:19

Re: [問卦] 電子產品的保固你用過幾次

- 看板: Gossiping 1留言 作者: afiend0927 2018-08-02 14:14

Re: Fw: [討論] 網友自製的柯P競選廣告

21 看板: Gossiping 59留言 作者: afiend0927 2018-08-01 10:44

[問題] 屏東的困境之觀光與經濟。

49 看板: Pingtung 307留言 作者: afiend0927 2018-07-24 19:44

[問卦] 憲法被霸凌了該怎麼辦?

1 看板: Gossiping 18留言 作者: afiend0927 2018-07-20 22:53

[問卦]為何拆違建沒錢?拆遷就有錢?

4 看板: Gossiping 9留言 作者: afiend0927 2018-07-20 20:32

[問卦] 咬警察是不是很可惡?

8 看板: Gossiping 17留言 作者: afiend0927 2018-07-19 20:03

以上為 afiend0927 的文章