PTT YumingHuang 的全部 542 篇文章

[討論] 不然來公投啊 = =

2 看板: Hatepolitics 11留言 作者: YumingHuang 2018-12-11 06:53

[討論] 假設這次選舉沒有人打器捐案

18 看板: Hatepolitics 56留言 作者: YumingHuang 2018-12-09 06:52

Re: [討論] 許崑源是不是「被黑道」?

18 看板: Hatepolitics 44留言 作者: YumingHuang 2018-12-06 11:20

Re: [黑特] 幹他媽的九二共識

- 看板: Hatepolitics 3留言 作者: YumingHuang 2018-12-04 22:11

[黑特] 那個林國權啊 ..

7 看板: Hatepolitics 31留言 作者: YumingHuang 2018-12-03 22:30

[黑特] 所以我說 DPP真是他媽的會選舉

21 看板: Hatepolitics 74留言 作者: YumingHuang 2018-11-29 13:58

[黑特] 丁案跟管案本質上是一樣的

1 看板: Hatepolitics 13留言 作者: YumingHuang 2018-11-28 13:07

[討論] 選罷法 118條

11 看板: Hatepolitics 36留言 作者: YumingHuang 2018-11-26 12:07

[討論] 1124 選後感想

- 看板: Hatepolitics 1留言 作者: YumingHuang 2018-11-25 11:10

[討論] 拜託各位舅舅阿伯 ..

5 看板: Hatepolitics 7留言 作者: YumingHuang 2018-11-24 10:04

Re: [討論] 冷靜!選人不選黨

3 看板: Hatepolitics 5留言 作者: YumingHuang 2018-11-23 10:39

Re: [黑特] 高雄又氣爆了

26 看板: Hatepolitics 41留言 作者: YumingHuang 2018-11-22 08:27

以上為 YumingHuang 的文章