PTT Shinreieizou 的全部 132 篇文章

[新聞] 台灣問題 葡萄牙表態力挺一中

9 看板: Gossiping 34留言 作者: Shinreieizou 2018-12-07 13:57

[新聞] 傅崐萁:2020贏回台灣!

-46 看板: Gossiping 124留言 作者: Shinreieizou 2018-09-13 12:46

[新聞] 美召回3國大使 仍無法扭轉大勢

-12 看板: Gossiping 58留言 作者: Shinreieizou 2018-09-09 14:30

[新聞] 歷史課本去中 學者批結果必4輸

-2 看板: Gossiping 29留言 作者: Shinreieizou 2018-09-06 11:16

以上為 Shinreieizou 的文章