PTT Sevorlaga 的全部 1307 篇文章

[新聞] 222

-32 看板: Gossiping 96留言 作者: Sevorlaga 2019-04-18 07:33

[問卦] 許 志 安 是 不 是 沒 有 紅 過 (?)

4 看板: Gossiping 28留言 作者: Sevorlaga 2019-04-17 06:10

[問卦] 語 言 怎 麼 "被" 發 明 ... (?)

3 看板: Gossiping 13留言 作者: Sevorlaga 2019-04-16 07:51

[新聞] 6÷2(1+2)=? 百萬人都答錯

-76 看板: Gossiping 106留言 作者: Sevorlaga 2019-04-15 06:51

[問卦] 廟 裡 面 一 堆 蚊 子 , why ... (?)

- 看板: Gossiping 2留言 作者: Sevorlaga 2019-04-13 05:31

[問卦] 打球打到變瘦,難度有多高 ... (?)

4 看板: Gossiping 24留言 作者: Sevorlaga 2019-04-13 04:31

[問卦] 現 在 臭 豆 腐 都 不 夠 臭 (?)

12 看板: Gossiping 39留言 作者: Sevorlaga 2019-04-07 22:22

[問卦] 閩 南 人 愛 吃 " 醬 " ... (?)

3 看板: Gossiping 11留言 作者: Sevorlaga 2019-04-04 21:21

[問卦] 豆干的八卦...豆干上面黏黏的... (?)

-1 看板: Gossiping 12留言 作者: Sevorlaga 2019-04-02 07:35

以上為 Sevorlaga 的文章