PTT Rrrxddd 的全部 1975 篇文章

好飽

- 看板: Hate 2留言 作者: Rrrxddd 2019-03-22 12:13

飲料

1 看板: Hate 2留言 作者: Rrrxddd 2019-03-22 12:03

下雨

2 看板: Hate 3留言 作者: Rrrxddd 2019-03-22 11:39

居酒屋

- 看板: Hate 2留言 作者: Rrrxddd 2019-03-21 19:46

Re: [黑特] 熱爆

- 看板: Hate 4留言 作者: Rrrxddd 2019-03-21 13:17

Re: 拎老師

1 看板: Hate 7留言 作者: Rrrxddd 2019-03-21 12:48

[問卦] 哪邊同溫層最厚啊

12 看板: Gossiping 28留言 作者: Rrrxddd 2019-03-21 12:27

好久喔

- 看板: Hate 5留言 作者: Rrrxddd 2019-03-21 11:04

自嘆不如

2 看板: Hate 7留言 作者: Rrrxddd 2019-03-21 10:55

好餓

2 看板: Hate 11留言 作者: Rrrxddd 2019-03-21 10:43

有時候我寧願你對我壞一點

3 看板: Hate 17留言 作者: Rrrxddd 2019-03-21 01:44

[問卦] 思念寫成臉上的黑眼圈

-3 看板: Gossiping 10留言 作者: Rrrxddd 2019-03-21 01:42

[煩耶] 不能睡

1 看板: Hate 11留言 作者: Rrrxddd 2019-03-21 01:27

☹時間不多了

4 看板: Hate 23留言 作者: Rrrxddd 2019-03-21 01:13

[問卦] 拉完屎就肚子餓

6 看板: Gossiping 18留言 作者: Rrrxddd 2019-03-20 06:32

Re: [超幹] 真的不孝

- 看板: Hate 18留言 作者: Rrrxddd 2019-03-19 18:12

抽筋

2 看板: Hate 4留言 作者: Rrrxddd 2019-03-18 22:29

[王八] 喝酒

3 看板: Hate 23留言 作者: Rrrxddd 2019-03-18 18:32

[問卦] 救救菜英文

8 看板: Gossiping 21留言 作者: Rrrxddd 2019-03-18 14:21

Re: [爆卦]

- 看板: Gossiping 2留言 作者: Rrrxddd 2019-03-18 11:59

[煩耶] 搭錯車

6 看板: Hate 19留言 作者: Rrrxddd 2019-03-18 11:31

[黑特] 睡覺覺

4 看板: Hate 9留言 作者: Rrrxddd 2019-03-18 00:01

[問卦] 朋友很喜歡頑童

2 看板: Gossiping 13留言 作者: Rrrxddd 2019-03-17 21:56

[問卦] 朋友 生氣怎麼辦

- 看板: Gossiping 3留言 作者: Rrrxddd 2019-03-17 19:43

[夭壽] 睡飽吃吃飽睡

3 看板: Hate 10留言 作者: Rrrxddd 2019-03-17 18:58

回家

3 看板: Hate 8留言 作者: Rrrxddd 2019-03-17 16:03

[超幹] ==

2 看板: Hate 11留言 作者: Rrrxddd 2019-03-17 15:16

做惡夢

3 看板: Hate 11留言 作者: Rrrxddd 2019-03-17 06:17

睡不著

- 看板: Hate 作者: Rrrxddd 2019-03-17 01:21

以上為 Rrrxddd 的文章