PTT pietro 的全部 4292 篇文章

[臉書] 行政院農業委員會

9 看板: Gossiping 12留言 作者: Pietro 2019-01-15 17:27

[臉書] 不禮貌鄉民團

8 看板: Gossiping 21留言 作者: Pietro 2019-01-14 21:48

[臉書] 公民1495行動聯盟

-1 看板: Gossiping 4留言 作者: Pietro 2019-01-13 14:36

[臉書] 白冰冰(白雪嬅)

2 看板: Gossiping 33留言 作者: Pietro 2019-01-12 19:26

[臉書] 白冰冰(白雪嬅)

-7 看板: Gossiping 38留言 作者: Pietro 2019-01-11 18:29

[臉書] 朱學恒的阿宅萬事通事務所

-229 看板: Gossiping 323留言 作者: Pietro 2019-01-09 18:31

[臉書] 法律白話文運動 Plain Law Movement

2 看板: Gossiping 5留言 作者: Pietro 2019-01-08 23:34

[新聞] 彭博富豪榜 蔡衍明登台灣首富

-10 看板: Gossiping 20留言 作者: Pietro 2019-01-08 09:28

[臉書] 藍白拖的逆襲

-6 看板: Gossiping 16留言 作者: Pietro 2019-01-07 14:51

[新聞] 總統籲別提九二共識 江啟臣:蔡跟對岸

-48 看板: Gossiping 108留言 作者: Pietro 2019-01-06 14:23

[臉書] 黃國昌

438 看板: Gossiping 905留言 作者: Pietro 2019-01-06 12:44

[臉書] 葉毓蘭

-31 看板: Gossiping 45留言 作者: Pietro 2019-01-05 10:56

[臉書] 蔡英文

440 看板: Gossiping 588留言 作者: Pietro 2019-01-04 10:55

[臉書] 黃智賢世界

-6 看板: Gossiping 28留言 作者: Pietro 2019-01-03 11:59

[新聞] 重視台灣 習最後一刻還在改稿

-13 看板: Gossiping 36留言 作者: Pietro 2019-01-03 10:52

[臉書] 王炳忠

-36 看板: Gossiping 62留言 作者: Pietro 2019-01-02 22:34

[臉書] 徐巧芯

-56 看板: Gossiping 112留言 作者: Pietro 2019-01-01 16:47

[臉書] 拔菜總司令

-2 看板: Gossiping 14留言 作者: Pietro 2018-12-31 21:16

以上為 pietro 的文章