PTT OAO5566 的全部 648 篇文章

[問卦] 習近平484低能兒?

111 看板: Gossiping 162留言 作者: OAO5566 2018-12-13 12:12

[問卦] 考上中鋼就可以結婚了?

21 看板: Gossiping 39留言 作者: OAO5566 2018-12-08 20:30

[問卦] 有女友是什麼感覺?o'_'o

12 看板: Gossiping 31留言 作者: OAO5566 2018-12-05 21:22

[問卦] 台南新營區是個什麼樣的地方?

70 看板: Gossiping 126留言 作者: OAO5566 2018-12-02 22:02

Re: [問卦] 新潮流是毒瘤還是暖流?

30 看板: Gossiping 72留言 作者: OAO5566 2018-11-26 13:55

[問卦] 鏡子裡是另一個平行世界會怎樣?

4 看板: Gossiping 9留言 作者: OAO5566 2018-10-15 23:09

[問卦] 筆電要買哪一台啊? 認真!

8 看板: Gossiping 42留言 作者: OAO5566 2018-09-06 23:01

Re: [新聞] 楊偉中過世

8 看板: Gossiping 64留言 作者: OAO5566 2018-08-31 00:14

[問卦] 一天睡不到3小時會死嗎?

4 看板: Gossiping 16留言 作者: OAO5566 2018-05-18 23:25

[問卦] 肌肥大該怎麼練啊? 認真...

2 看板: Gossiping 18留言 作者: OAO5566 2018-05-18 21:47

[討論] 緋紅女巫跟美國隊長?

71 看板: Movie 124留言 作者: OAO5566 2018-05-10 20:48

[問卦] 月薪沒33600元不如兼職?

1 看板: Gossiping 26留言 作者: OAO5566 2018-05-09 21:57

[閒聊] 大學的男女交往多半是過客性質?

36 看板: Womentalk 80留言 作者: OAO5566 2018-05-07 20:41

[問卦] 2個禮拜沒手淫打手槍?

3 看板: Gossiping 19留言 作者: OAO5566 2018-05-04 21:09

[問卦] 只有2小時深層睡眠會死嗎?

4 看板: Gossiping 24留言 作者: OAO5566 2018-05-01 23:24

[問卦] 明天請假會被同事靠北嗎?

-1 看板: Gossiping 4留言 作者: OAO5566 2018-04-29 23:22

[眼殘] 走錯廁所超北七!!!

43 看板: Stupidclown 75留言 作者: OAO5566 2018-04-28 21:01

[問卦] 一天睡不到4.5小時就醒正常嗎?

3 看板: Gossiping 18留言 作者: OAO5566 2018-04-23 23:07

[問題] 女生會覺得有肚毛的男生噁心嗎?

35 看板: Womentalk 76留言 作者: OAO5566 2018-04-22 22:07

以上為 OAO5566 的文章