PTT IamYourDaddy 的全部 469 篇文章

Re: [爆卦] 自殺

2 看板: Gossiping 8留言 作者: IamYourDaddy 2019-10-21 01:27

Re: [問卦] "柯糞吃屎"是什麼暗號嗎?

9 看板: Gossiping 25留言 作者: IamYourDaddy 2019-10-03 12:08

Re: [問卦] 何為神奇ID?有多神奇?

5 看板: Gossiping 22留言 作者: IamYourDaddy 2019-09-16 12:42

以上為 IamYourDaddy 的文章