PTT EVEA 的全部 613 篇文章

[問卦] 我知道那些帳號是網軍~~~

4 看板: Gossiping 6留言 作者: EVEA 2019-09-16 20:09

[問卦] 黃安兒娶真人娜美,支持中國是對的

-3 看板: Gossiping 26留言 作者: EVEA 2019-09-16 19:41

[問卦] 警察騎警車閒晃可以檢舉嗎???

- 看板: Gossiping 15留言 作者: EVEA 2019-09-15 21:30

[問卦] 吳宗憲喇叭700賣2000有什麼特殊功能

5 看板: Gossiping 11留言 作者: EVEA 2019-09-15 00:04

[問卦] 吳宗憲賣8萬8千吸塵器貴在那???

9 看板: Gossiping 33留言 作者: EVEA 2019-09-14 21:58

[問卦] 一天跑21間宮廟能求到什麼

13 看板: Gossiping 25留言 作者: EVEA 2019-09-14 19:54

[問卦] 中秋有人在烤懶叫嗎????????

-1 看板: Gossiping 8留言 作者: EVEA 2019-09-13 20:30

Re: [問卦] 現在人都這麼現實?

3 看板: Gossiping 5留言 作者: EVEA 2019-09-13 19:55

[問卦] 肥仔為什麼有膽子騙連千毅(影片)

-3 看板: Gossiping 6留言 作者: EVEA 2019-09-13 18:34

[問卦] 噓~屁拉!

-6 看板: Gossiping 10留言 作者: EVEA 2019-09-12 03:00

[問卦] 見到利菁叫吳中民會怎樣~~~~

28 看板: Gossiping 53留言 作者: EVEA 2019-09-10 14:30

[問卦] 又過了一天~~

-1 看板: Gossiping 3留言 作者: EVEA 2019-09-07 23:59

[問卦] 02板是不很多「殘障車位」

2 看板: Gossiping 11留言 作者: EVEA 2019-09-07 20:22

[問卦] 愛因斯坦不知道「魚爬樹」???

9 看板: Gossiping 17留言 作者: EVEA 2019-09-05 22:34

[問卦] 20:00館長要跟連千毅PK誰會先去醫院

-1 看板: Gossiping 18留言 作者: EVEA 2019-09-05 19:55

[問卦] 還有人在萬華買A片嗎????

8 看板: Gossiping 12留言 作者: EVEA 2019-09-04 23:15

Re: [問卦] UT聊天室?

1 看板: Gossiping 1留言 作者: EVEA 2019-09-04 22:55

[問卦] 快訊/高鐵遺失300元

4 看板: Gossiping 21留言 作者: EVEA 2019-09-04 21:18

以上為 EVEA 的文章