PTT Davichi5566 的全部 1274 篇文章

[問卦] 總統府秘書長薪水?

2 看板: Gossiping 14留言 作者: Davichi5566 2018-11-26 12:57

[爆卦] 陳其邁致電稱韓國瑜市長

31 看板: Gossiping 56留言 作者: Davichi5566 2018-11-24 20:52

[新聞] 反東奧正名公投 運動員捍衛參賽權

34 看板: Gossiping 227留言 作者: Davichi5566 2018-11-22 07:09

Re: [爆卦] 陳其邁沒當兵

10 看板: Gossiping 17留言 作者: Davichi5566 2018-11-09 22:53

以上為 Davichi5566 的文章