PTT CobeBryant 的全部 120 篇文章

[問卦] 邪教一直寄信跳針要怎麼回應?

8 看板: Gossiping 52留言 作者: CobeBryant 2017-12-02 19:45

[新聞] 埃及清真寺恐攻 蘇菲派屢成箭靶

9 看板: Gossiping 19留言 作者: CobeBryant 2017-11-25 14:13

Re: [閒聊] 談論統神對實況界的影響及貢獻

94 看板: Lol 149留言 作者: CobeBryant 2017-10-17 00:43

[新聞] 瑞典律師:大多數強暴犯是移民。

119 看板: Gossiping 225留言 作者: CobeBryant 2017-10-11 17:20

以上為 CobeBryant 的文章