PTT Chung1206 的全部 3 篇文章

Chung1206在各看板的發文

全部 gossiping 1 japanavgirls 1 baseball 1

[炸裂] 林益全炸裂了

63 看板: Baseball 95留言 作者: Chung1206 2019-05-18 18:27

[新年] 新年快樂

- 看板: Gossiping 作者: Chung1206 2018-12-31 23:58

[神人] 尋找一位女優

-1 看板: Japanavgirls 2留言 作者: Chung1206 2018-01-13 11:57

以上為 Chung1206 的文章