PTT BIS1927 的全部 11 篇文章

BIS1927在各看板的發文

全部 ntpu-coeco97 3 ntpu-coeco99 3 ntpu-mba98 3 ntpu-coecm99 3 ntpu-coeco98 3 ntpu-mba99 3 ntpu-stat97 2 ntpu-ba86b 2 ntpu-csclub 2 ntpu-coeco96 2 ntpu-stat96 2 salary 2 ntpu-stat98 2 ntpu-giib99 2 ntpu-stat99 2 ntpu-socm98 2 gossiping 2 ntpu-coecm98 2 ntpu-coeca95 1 ntpu-coeco95 1 ntpu-stat-tb 1 ntpu-lcls89 1 ntpu-rock 1 ntpu-inrm96 1 ntpu-coeco87 1 ntpu-coecott 1 ntpu-statmvb 1 ntpu-econm93 1 ntpu-statbad 1 economics 1 ntpu-coecm92 1 ntpu-mlaw 1 ntpu-taotao 1 ntpu-crim93 1 ntpu-coeco89 1 ntpu-giib97 1 ntpu-csie95 1 ntpu-econm98 1 ntpu-crim97 1 ask 1 ntpu-coecm95 1 ntpu-statm93 1 ntpu-lead88 1 liu-chen 1 ntpu-iim99 1 ntpu-coeco91 1 ntpu-nstat93 1 ntpu-csie97 1 ntpu-socm97 1 ntpu-stat93 1 finance 1 ntpu-coecm97 1 ntpu-coecobm 1 ntpu-statm96 1 ntpu-flaw88 1 fju-magic 1 ntpu-econ90a 1 ntpu-coeco94 1 ntpu-stat-sb 1 ntpu-jlaw94 1 ntpu-stat95 1 home-sale 1 ntpu-coecodp 1 ntpu-statm98 1 ntpu-econ91b 1 ntpu-page96 1 ntpu-csie93 1 ntpu-coecgba 1 ntpu-lcls91 1 ntpu-saa 1 ntpu-econm94 1 ntpu-coeco88 1 ntpu-coecoib 1 ntpu-csie94 1 ntpu-econm96 1 ntpu-socm96 1 ntpu-coecm94 1 ntpu-inrm95 1 ntpu-stat92 1 ntpu-crim94 1 ntpu-coeco90 1 ntpu-csie96 1 ntpu-econm99 1 taichungbun 1 ntpu-coecm96 1 ntpu-coecoba 1 ntpu-statm95 1 ntpu-page95 1 cmu_magic 1 ntpu-lcls87 1 ntpu-coeco92 1 ntpu-st-ball 1 ntpu-dcsie 1 ntpu-stat91 1 ntpu-coecocs 1 ntpu-statm97 1 ntpu-crim98 1 ntu-magic 1 ntpu-iim97 1

Re: [請益] 王派宏學生Jerry房產老師的資訊~

23 看板: Home-sale 22留言 作者: BIS1927 2019-05-04 20:38

[請益] 可以穿西裝上班的職業或企業~

9 看板: Ask 14留言 作者: BIS1927 2018-10-26 17:47

[討論] 在台中可以穿西裝上班的職業或企業~

24 看板: Salary 67留言 作者: BIS1927 2018-10-26 17:46

以上為 BIS1927 的文章