PTT Anddyliu 的全部 2009 篇文章

[臉書] 郭台銘

1 看板: Gossiping 28留言 作者: Anddyliu 2019-03-18 04:02

[臉書] Yuhsing liu

21 看板: Gossiping 41留言 作者: Anddyliu 2019-03-17 20:59

[新聞] 韓流失利!韓天電視台拒跟小英出訪

475 看板: Gossiping 689留言 作者: Anddyliu 2019-03-17 18:00

[臉書] 蔡正元

39 看板: Gossiping 72留言 作者: Anddyliu 2019-03-16 19:07

[問卦] 發大財跟阿諾來哪一個比較好笑?

2 看板: Gossiping 19留言 作者: Anddyliu 2019-03-15 11:28

[臉書] 國防部發言人

19 看板: Gossiping 32留言 作者: Anddyliu 2019-03-12 16:59

[問卦] 香港看腎臟科要等多久?

6 看板: Gossiping 18留言 作者: Anddyliu 2019-03-08 17:31

[臉書] 鄭文燦

71 看板: Gossiping 99留言 作者: Anddyliu 2019-03-07 08:48

Re: [問卦] 高分唸高職的人會後悔嗎?

3 看板: Gossiping 4留言 作者: Anddyliu 2019-03-06 17:45

[問卦] 2021以後台灣報章媒體會剩下幾家?

3 看板: Gossiping 11留言 作者: Anddyliu 2019-03-04 19:55

以上為 Anddyliu 的文章