PTT army_58-1T

最舊 下頁 › 最新

Re: [閒聊] 輪到我了--8/4高雄燕巢教召

1 看板: Army_58-1t 2留言 作者: poiuly 2012-08-14 20:07

[閒聊] 有人要生中尉了嗎?

5 看板: Army_58-1t 7留言 作者: RACINGHEART 2012-11-14 02:07

[閒聊] 有沒有人1/17要升中尉阿?

1 看板: Army_58-1t 2留言 作者: RACINGHEART 2013-01-13 17:08

[閒聊] 又教召了

2 看板: Army_58-1t 3留言 作者: shinhan1014 2013-05-20 23:43

Fw: 國防部抗議!!早點名暨軍歌教唱

109 看板: Army_58-1t 136留言 作者: mjonask 2013-07-19 01:21

[公告] army_58-1T 版規

1 看板: Army_58-1t 作者: airkk 2008-07-01 12:09
最舊 下頁 › 最新